CUBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000768966
Numer REGON: 382430865
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303221/21/593]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZPACZA nr domu 18-20 kod pocztowy 51-417 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CUBRO.PL2019-01-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.2019 R.2019-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODOWSKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2019-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUCH2019-01-28 do dziś
2. ImionaMARLENA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2019-01-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRODOWSKI2019-01-28 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUCH2019-01-28 do dziś
2. ImionaMARLENA2019-01-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-01-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-28 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-01-28 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-28 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.09.2020 okres OD 28.01.2019 DO 31.12.20192020-09-19 do dziś
2data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów