TRADEMARC PROPERTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000768867
Numer REGON: 382448641
Numer NIP: 7010904729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-11-21
Sygnatura akt[RDF/571191/23/314]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTRADEMARC PROPERTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TOWAROWA nr domu 28 kod pocztowy 00-839 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.01.20192019-01-31 do dziś
227.01.2020 R., REP. A NR 686/2020, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-03-16 do dziś
307.10.2022 R. REP. A NR 37567/2022 NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BŁASZCZAK, GĄSIEWSKI, FYK, PLAC BANKOWY 1, 00-139 WARSZAWA. ZMIENIONO: PAR. 5 I 6. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-11-14 do dziś
414.12.2022 R. REP. A NR 50552/2022 ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA RYMDEJKO ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 5, § 6 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2023-02-02 do dziś
516.03.2023 R., REP. A NR 6778/2023 ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA RYMDEJKO ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5, § 6 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2023-06-15 do dziś
628.07.2023 R., REP. A NR 23673/2023 ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA RYMDEJKO - ADAMIAK ZASTĘPCA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI MICHAŁ BŁASZCZAK MONIKA FYK TOMASZ MERTA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, 00-139 WARSZAWA, PLAC BANKOWY 1. ZMIENIONO: § 5, § 6 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI.2023-09-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały15.624 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 781.200,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRADEMARC PROPERTY FUND (PTY) LTD2020-03-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ2020-03-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-03-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODIUM PARTNERS LIMITED2023-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały8.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 413.300,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTADVEST CYPRUS LTD.2023-06-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.338 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 216.900,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-06-15 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-31 do dziś
2143500,00 ZŁ2023-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONYCH JEST DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORGAN2020-11-23 do dziś
2. ImionaKENNETH ANTHONY2020-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAUNT2020-11-23 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN GUY2020-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENATAR2020-06-02 do dziś
2. ImionaAURI2020-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK CZŁONEK2020-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-16 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-03-16 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-03-16 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-03-16 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-03-16 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-03-16 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-16 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-16 do dziś
946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2020-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.04.2021 okres OD 24.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
2data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
3data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-30 do dziś
4data złożenia 21.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-30 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.01.2019 DO 31.12.20192021-04-01 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-05-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów