A & M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000768618
Numer REGON: 382401786
Numer NIP: 1132992358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-11-06
Sygnatura akt[RDF/569420/23/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA & M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2022-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 237 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2018 R., MILENA ŚLIWKA ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKI KASPRZYCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12174/20182019-01-24 do dziś
204.08.2020 REP. A NR 2042/2020 NOTARIUSZ KAMILA RÓŻYCKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DODANIE PKT 38)822020-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAKIEWICZ2019-01-24 do dziś
2. ImionaADAM JAROSŁAW2019-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA & M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640489152019-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000609354 2019-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. SPÓŁKA A&M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. A&M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OSOBĄ POSIADAJĄCĄ JEDNOOSOBOWĄ REPREZENTACJĘ A&M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST -PREZES ZARZĄDU - ADAM BUJAKIEWICZ2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA & M PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3640489152019-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000609354 2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2019-01-24 do dziś
281 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2019-01-24 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-01-24 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-01-24 do dziś
538 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-01-24 do dziś
638 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2019-01-24 do dziś
739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2019-01-24 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-24 do dziś
943 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2020 okres OD 24.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2data złożenia 14.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3data złożenia 07.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4data złożenia 03.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-07 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów