TALENTS - 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000768328
Numer REGON: 382394112
Numer NIP: 5252777908
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-05-10
Sygnatura akt[RDF/601612/24/999]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENTS - 4YOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA BATOREGO nr domu 18 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-591 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-12-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.20192019-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVILCOT2019-01-23 do dziś
2. ImionaSANDRINE VIVIANE2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ2019-03-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVILCOT2019-01-23 do dziś
2. ImionaSANDRINE VIVIANE2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJACKIEWICZ SIKORSKA2019-03-25 do dziś
2. ImionaJANINA2019-03-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2019-03-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2019-01-23 do dziś
270 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-01-23 do dziś
372 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2019-01-23 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-01-23 do dziś
578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2019-01-23 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2019-01-23 do dziś
785 EDUKACJA2019-01-23 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2020 okres OD 18.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4data złożenia 09.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-09 do dziś
5data złożenia 10.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-09 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-09 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2024-04-012024-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów