LIGHTHOUSE EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000768322
Numer REGON: 146014173
Numer NIP: 1182083238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-05-25
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/26502/24/761]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 146014173 NIP 11820832382019-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLIGHTHOUSE EQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 49 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.10.2018 R., REP. A NR 8057/2018, NOTARIUSZ BARTOSZ WALENDA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-01-24 do dziś
202.10.2019R., NOTARIUSZ TAMARA JOANNA ŻURAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 2, § 5, § 6, § 7, § 8, DOPISANO UST. 4 § 112019-11-08 do dziś
328.03.2024R., NOTARIUSZ JOANNA NOWAKOWSKA-DRAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA PAR.6 UST.2, PAR.7, PAR.11 UST.1, WYKREŚLENIE PAR.8,2024-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-01-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 551 § 1 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI L.T. Q.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ L.T. Q.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA UCHWAŁĄ NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI L.T. Q.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z DNIA 29.10.2018 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 8055/2018 Z DNIA 29.10.2018 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA WALENDĘ PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ BARTOSZ WALENDA DOMINIK PIOTROWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. DZIELNA 72 LOK. 43.2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaL.T. Q.S. INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-01-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-01-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000411590 2019-01-24 do dziś
5. Numer REGON1460141732019-01-24 do dziś
6. Numer NIP11820832382019-01-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANISZEWSKI2019-01-24 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR DAMIAN2019-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego45.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2019-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468234872019-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000473253 2019-11-08 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-11-08 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY.2019-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEQUINOX CAPITAL PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1468234872019-11-08 do dziś
4. Numer KRS0000473253 2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-11-08 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-11-08 do dziś
377 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2019-11-08 do dziś
455 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-11-08 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-11-08 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-11-08 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-11-08 do dziś
877 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2019-11-08 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3data złożenia 14.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów