HENNIGER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000768242
Numer REGON: 382422268
Numer NIP: 6462975213
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-02-25
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/5912/22/395]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHENNIGER 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2022-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2021-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. KATOWICKA nr domu 41 kod pocztowy 31-351 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTŁOMIEJA ZEMANA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY ULICY HÓZEFA FRIEDLEINA NUMER 7 LOK. 11, REP.A NR 10102/20182019-01-28 do dziś
219.05.2021, REP. A 4133/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN Z KANCELARII NOTARIALNEJ ANNA PASZKIEWICZ BARTŁOMIEJ ZEMAN SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: PAR.2 UST.1, PAR.2 UST.2, PAR.3, PAR.9 UST.1, PAR.10, PAR.17 UST.1, W PAR.8 UST.1 DODANO PUNKT 34, UCHYLONO PAR.19 UST.2.2021-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMOGAŁA2021-12-31 do dziś
2. ImionaJACEK2021-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały160.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000.000,00 ZŁ2021-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8000000,00 ZŁ2021-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-28 do dziś
246 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH PRODUKTÓW2019-01-28 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-01-28 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-01-28 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-28 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-28 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-28 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-28 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2020 okres OD 18.12.2018 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2data złożenia 09.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2018 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2018 DO 31.12.20192020-06-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HENNIGER 2 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 14 LUTEGO 2022 ROKU O ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI, NOTARIUSZ ANNA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 952/2022 , 14.02.20222022-02-25 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2022-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoCZECH2022-02-25 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ STANISŁAW2022-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HENNIGER 2 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z DNIA 14 LUTEGO 2022 ROKU O ROZWIĄZANIU I LIKWIDACJI SPÓŁKI, NOTARIUSZ ANNA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AKT NOTARIALNY REP. A NR 952/2022 , 14.02.20222022-02-25 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2022-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów