DOBRE MIEJSCE DEWAJTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000768141
Numer REGON: 382256924
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-02-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-06-16
Sygnatura akt[RDF/207528/20/982]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3822569242019-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE MIEJSCE DEWAJTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-02-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-02-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DEWAJTIS nr domu 3 kod pocztowy 01-815 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.12.2018 R., REP. A NR 11035/2018, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA KOSTECKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA ORŁOWSKIEGO, KN W WARSZAWIE ZM. 15.02.2019 R., REP. A NR 1422/2019, ZM. §2, AN KN W WARSZAWIE, NOT. MACIEJ BIWEJNIS2019-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-02-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-02-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYŻSZE METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE ŚW. JANA CHRZCICIELA W WARSZAWIE2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0400131642019-02-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2019-02-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-02-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-02-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALKIEWICZ2019-02-21 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARCIN2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANKOWSKI2019-02-21 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW MAKSYMILIAN2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-21 do dziś
21. NazwiskoBARTKOWICZ2019-02-21 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JERZY2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-21 do dziś
31. NazwiskoSZWARC2019-02-21 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2019-02-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2019-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2019-02-21 do dziś
255 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2019-02-21 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2019-02-21 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-02-21 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2019-02-21 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-02-21 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-02-21 do dziś
858 13 Z WYDAWANIE GAZET2019-02-21 do dziś
959 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2019-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.06.2020 okres OD 21.02.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.02.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.02.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów