GSP CIEPIELA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000768016
Numer REGON: 371171027
Numer NIP: 6852132847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447423/22/987]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP CIEPIELA SPÓŁKA JAWNA2019-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina TARNOWIEC miejscowość TARNOWIEC2019-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWIEC nr domu 381 kod pocztowy 38-204 poczta TARNOWIEC kraj POLSKA 2019-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 28.11.2018 R.2019-01-22 do dziś
220.04.2021 R., ZMIANA PAR. 182021-09-08 do dziś
326.10.2021 R. ZMIANA PAR. 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.2022-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-01-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ DELIKATESY CENTRUM S.C. „GSP” CIEPIELA KRYSTYNA CIEPIELA TOMASZ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBE ART.26 PAR.1 K.S.H., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 28.11.2018 R. WSPÓLNICY: KRYSTYNA CIEPIELA - REGON: 371115201, NIP: 6850010873 TOMASZ KAROL CIEPIELA - REGON: 180334773, NIP: 68521307712019-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaDELIKATESY CENTRUM S.C. „GSP” CIEPIELA KRYSTYNA CIEPIELA TOMASZ,2019-01-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2019-01-22 do dziś
5. Numer REGON3711710272019-01-22 do dziś
6. Numer NIP68521328472019-01-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2019-01-22 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-01-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2019-01-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAROL2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENATCJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE2019-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2019-01-22 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEPIELA2019-01-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ KAROL2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-01-22 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2019-01-22 do dziś
353 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2022-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
2data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów