TANGRAM BATTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000767915
Numer REGON: 382032656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[RDF/550986/23/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382032656 NIP 53425907282019-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANGRAM BATTERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość SOKOŁÓW2022-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SOKOŁÓW ulica UL. SOKOŁOWSKA nr domu 47A kod pocztowy 05-806 poczta SOKOŁÓW kraj POLSKA 2022-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 GRUDNIA 2018 R., REPERTORIUM A 4259/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ KATARZYNĘ JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUSZKOWIE.2019-01-22 do dziś
225.05.2021R., REP. A NR 2497/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIANA: § 19 UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 20, § 21, § 22, DODANO: § 19 UST. 5, § 232021-07-06 do dziś
327.06.2022 R., REP. A NR 2381/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA JĘDRZEJCZAK-BRZEZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIANA § 3 UMOWY2022-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONIEWICZ2019-01-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6400 ZŁ2019-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAS2019-01-22 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ STEFAN2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5800 ZŁ2019-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIOSEK2019-01-22 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2019-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2021-03-08 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ RYSZARD2021-03-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.800,00 ZŁOTYCH2021-03-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2019-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRONIEWICZ2019-01-22 do dziś
2. ImionaRYSZARD2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃSKI2019-01-22 do dziś
2. ImionaMARIAN STANISŁAW2019-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2019-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2019-01-22 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2019-01-22 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-01-22 do dziś
462 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-01-22 do dziś
571 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-01-22 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.07.2020 okres OD 15.12.2018 DO 31.12.20192020-07-27 do dziś
2data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4data złożenia 20.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów