MOTOR INVESTMENTS LENARCIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-11-21 godz. 00:20:55
Numer KRS: 0000767300
Numer REGON: 382397205
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2019-10-04
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/8387/19/274]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMOTOR INVESTMENTS LENARCIAK SPÓŁKA JAWNA2019-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina ZABŁUDÓW miejscowość ZABŁUDÓW2019-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABŁUDÓW ulica UL. ZAMIEJSKA nr domu 1 kod pocztowy 16-060 poczta ZABŁUDÓW kraj POLSKA 2019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.12.2018 R. 02.12.2018 R. ZMIENIONO § 32019-01-23 do dziś
203.04.2019 R. ZMIENIONO PARAGRAFY OD § 1 DO § 15, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-04-24 do dziś
331.08.2019 R. ZMIENIONO § 1 - § 15, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2019-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCIAK2019-01-23 do dziś
2. ImionaBARBARA ZOFIA2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCIAK2019-01-23 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2019-01-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2019-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCIAK2019-01-23 do dziś
2. ImionaBARBARA ZOFIA2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARCIAK2019-01-23 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-01-23 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2019-01-23 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2019-01-23 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2019-01-23 do dziś
568 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-23 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2019-01-23 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów