TANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000767211
Numer REGON: 382345987
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2024-03-20
Sygnatura akt[RDF/586849/24/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZYSUSKI gmina PRZYSUCHA miejscowość PRZYSUCHA2019-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYSUCHA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 41 kod pocztowy 26-400 poczta PRZYSUCHA kraj POLSKA 2019-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.01.2019 R.2019-01-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.02.2019 R., NOTARIUSZ JUSTYNA LIDNER-MAGDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA LIDNER-MAGDZIAK BARBARA RYSTWEJ-MARKIEWICZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, UL. KORZENIOWSKIEGO NR 5 LOK. 2, 02-049 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 446/2019 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PORZEZ USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWY SPÓŁKI2019-07-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000766521 2019-01-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKA2019-01-17 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2019-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2019-01-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2019-01-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2019-01-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKI2019-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2019-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.400 ZŁ2019-01-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.400 ZŁ2019-01-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.400 ZŁ2019-01-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000766521 2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-17 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-17 do dziś
347 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-17 do dziś
447 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-17 do dziś
592 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2019-01-17 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
2data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
3data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
5data złożenia 20.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów