AQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000766946
Numer REGON: 382346018
Numer NIP: 8952200443
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-01-08
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/37425/23/580]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUABERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2024-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GROMADZKA nr domu 54A kod pocztowy 30-719 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2024-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.01.2019 R, NOTARIUSZ BARBARA GIEDROJĆ - KANCELARIA NOTARIALNA BARBARY GIEDROJĆ, UL. INOWROCŁAWSKA 17/7 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 36/2019.2019-01-16 do dziś
230.11.2022 R., REPERTORIUM A NR 4022/2022, NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE (30-112) PRZY UL. RTM. Z. DUNIN-WĄSOWICZA 4/7, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA (NOWA TREŚĆ PARAGRAFÓW OD 1 DO 28)2023-01-17 do dziś
326.05.2023 R., REPERTORIUM A NR 1631/2023, NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. RTM. Z. DUNIN-WĄSOWICZA 4/7 - ZMIENIONO §5 UMOWY2023-10-31 do dziś
429.11.2023 R., REP A 3912/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA HAŚKO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL.RTM. Z. DUNIN-WĄSOWICZA 4/7 - ZMIENIONO §3 I §15 UMOWY2024-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2019-01-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKI2019-01-16 do dziś
2. ImionaKAMIL MARCIN2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-01-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĘ SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM LUB O WARTOŚCI DO KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI KWOTĘ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W RAMACH PROKURY ŁĄCZNEJ.2019-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2019-01-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURSKI2019-01-16 do dziś
2. ImionaKAMIL MARCIN2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2019-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-16 do dziś
271 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2019-01-16 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-01-16 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-01-16 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-16 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-01-16 do dziś
774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2019-01-16 do dziś
841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-16 do dziś
970 10 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.08.2020 okres OD 16.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
2data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
3data złożenia 30.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-30 do dziś
4data złożenia 18.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2019 DO 31.12.20192020-08-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-30 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów