A.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-12-08 godz. 03:56:37
Numer KRS: 0000766652
Numer REGON: 382320600
Numer NIP: 6182180441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530739/23/410]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2019-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA nr domu 17 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2019-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuA.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SKALMIERZYCACH2019-01-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina NOWE SKALMIERZYCE miejscowość SKALMIERZYCE2019-01-14 do dziś
3. Adresmiejscowość SKALMIERZYCE ulica UL. OSTROWSKA nr domu 12 kod pocztowy 63-460 poczta NOWE SKALMIERZYCE kraj POLSKA 2019-01-14 do dziś
21. Firma oddziałuA.K.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BORKU2019-01-14 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina GODZIESZE WIELKIE miejscowość BOREK2019-01-14 do dziś
3. Adresmiejscowość BOREK ulica UL. KALISKA nr domu 59A kod pocztowy 62-872 poczta GODZIESZE MAŁE kraj POLSKA 2019-01-14 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.01.2019R.2019-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2019-01-14 do dziś
2. ImionaAGATA DOROTA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2019-01-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA LUCYNA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2019-01-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2019-01-14 do dziś
2. ImionaAGATA DOROTA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTAK2019-01-14 do dziś
2. ImionaMAGDALENA LUCYNA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUCZAK2019-01-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA JOLANTA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2019-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-01-14 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-01-14 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-14 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-14 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-14 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-01-14 do dziś
782 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-01-14 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-14 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
2data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
3data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów