TANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000766521
Numer REGON: 382300915
Numer NIP: 6010089921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-03-20
Sygnatura akt[RDF/586839/24/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRZYSUSKI gmina PRZYSUCHA miejscowość PRZYSUCHA2019-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYSUCHA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 41 kod pocztowy 26-400 poczta PRZYSUCHA kraj POLSKA 2019-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2019 R.2019-01-11 do dziś
2REP. A 440/2019 Z DNIA 21.02.2019 R.; NOTARIUSZ JUSTYNA LIDNER-MAGDZIAK, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA LIDNER-MAGDZIAK, BARBARA RYSTWEJ-MARKIEWICZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2019-04-05 do dziś
312.09.2023 R., REP. A 17720/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, ZMIANA § 6, DODANIE § 10A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKI2019-01-11 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁOW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN2019-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKA2019-01-11 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁOW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN2019-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARKOWSKA2019-01-11 do dziś
2. ImionaEWA ALICJA2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-10-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2019-01-11 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2023-10-25 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2023-10-25 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-01-11 do dziś
582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2019-01-11 do dziś
603 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2023-10-25 do dziś
710 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2023-10-25 do dziś
810 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2023-10-25 do dziś
910 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2023-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-25 do dziś
2data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-06 do dziś
4data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-21 do dziś
5data złożenia 20.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów