CSE TRANSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000766406
Numer REGON: 382327015
Numer NIP: 8992856256
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-11-17
Sygnatura akt[RDF/458372/22/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSE TRANSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KRAKOWSKA nr domu 47 nr lokalu 49 kod pocztowy 50-424 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCSE TRANSPORT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PRUSICACH2022-10-06 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina PRUSICE miejscowość PRUSICE2022-10-06 do dziś
3. Adresmiejscowość PRUSICE ulica UL. KOLEJOWA nr domu 3 kod pocztowy 55-110 poczta PRUSICE kraj POLSKA 2022-10-06 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2018 R., ADAM SUCHTA, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM SUCHTA, UL. SIENNA 39 W WARSZAWIE, REP. A NR 11686/20182019-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCSE INTERNATIONAL B.V.2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 (SIEDEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803046072019-01-14 do dziś
4. Numer KRS0000733010 2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ (TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ: 1) JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIURA2021-04-15 do dziś
2. ImionaPAWEŁ DANIEL2021-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-04-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-04-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOS2019-01-14 do dziś
2. ImionaMARTIJN FRANCISCUS2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2019-01-14 do dziś
264 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-01-14 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-14 do dziś
464 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-01-14 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-14 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-14 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2019-01-14 do dziś
846 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2019-01-14 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.11.2021 okres OD 30.11.2018 DO 31.12.20192021-11-17 do dziś
2data złożenia 06.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-06 do dziś
3data złożenia 15.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.12.2018 DO 31.12.20192022-11-08 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-14 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów