BOOKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000766384
Numer REGON: 382322160
Numer NIP: 8992858172
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/344383/21/204]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2019-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SZYBOWCOWA nr domu 31 nr lokalu 214 kod pocztowy 54-130 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-01-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@BOOKADO.IO2019-01-14 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://BOOKADO.IO2019-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.11.2018 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY NINA KLIMZA-CIEJPA ZASTĘPCA NOTARIUSZA WITA TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 26142/2018.2019-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTERMAN2019-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BERNARD2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH.2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2019-01-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA) ZŁOTYCH.2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZEFCZYK2019-01-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA) ZŁOTYCH.2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARTIG2019-01-14 do dziś
2. ImionaMARTIN STEN2019-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 (CZTERNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400,00 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA) ZŁOTYCH.2019-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ZAKRESIE OŚWIADCZEŃ WOLI O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Z TYM, ŻE: 1. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI: - DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 2. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI: - DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, - POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, 3. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST CZTEROOSOBOWY DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI: - DO KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH DO KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, - POWYŻEJ KWOTY 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) WYMAGA ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA CZTERECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTERMAN2019-01-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ BERNARD2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIN2019-01-14 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUZEFCZYK2019-01-14 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARTIG2019-01-14 do dziś
2. ImionaMARTIN STEN2019-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2019-01-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2019-01-14 do dziś
258 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2019-01-14 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2019-01-14 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2019-01-14 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-01-14 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2019-01-14 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-01-14 do dziś
863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-01-14 do dziś
963 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.04.2020 okres OD 14.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
2data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2019 DO 31.12.20192020-04-07 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów