GSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B.H. TEAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000766295
Numer REGON: 382308070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-11
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2024-01-04
Sygnatura akt[RDF/576253/24/458]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ B.H. TEAM SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI2021-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STRADOMSKA nr domu 3 nr lokalu 11 kod pocztowy 31-068 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.12.2018 R. REP. A NR 5555/2018, NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,2019-01-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOR2019-01-11 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej80002019-01-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego80002019-01-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego80002019-01-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEGUTKO2019-01-11 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROMAN2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100002019-01-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100002019-01-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100002019-01-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230428712019-01-11 do dziś
4. Numer KRS0000498138 2019-01-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
Brak wpisów
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-01-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-01-11 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-01-11 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2019-01-11 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2019-01-11 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2019-01-11 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-01-11 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-01-11 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-01-11 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.12.2020 okres OD 11.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
2data złożenia 04.01.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-04 do dziś
3data złożenia 04.01.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-04 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 11.01.2019 DO 31.12.20192020-12-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-01-04 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiWYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA SZYMONA JAWORA ZŁOŻONE 14.01.2020R.,2021-05-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230428712021-05-26 do dziś
4. Numer KRS0000498138 2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościWYPOWIEDZENIE UMOWY SPÓŁKI PRZEZ WSPÓLNIKA SZYMONA JAWORA ZŁOŻONE 14.01.2020R.,2021-05-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów