ICD ANALIZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000766260
Numer REGON: 382314952
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-07-30
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/12155/20/862]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaICD ANALIZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-01-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. STAROMIEJSKA nr domu 6 nr lokalu 10 D kod pocztowy 40-013 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2020-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2018R., REP. A NR 6647/2018, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15 02.01.2019R., REP. A NR 3/2019, NOTARIUSZ TYMOTEUSZ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ GRAJNER I PARTNER W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15, ZMIENIONO: § 2 UMOWY2019-01-14 do dziś
228.05.2020R., REPERTORIUM A NR 3787/2020, NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL-KONSEK, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1 ZMIENIONO: § 2, § 4 UST. 1, § 16 UMOWY SPÓŁKI 30.06.2020R., REPERTORIUM A NR 6267/2020, NOTARIUSZ ROBERT KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PAŃSKIEJ 96 LOK. 33 ZMIENIONO: § 2, § 4 UST. 1, § 16 UMOWY SPÓŁKI2020-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2020-07-30 do dziś
2. ImionaANNA KAROLINA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBRZYCKI2020-07-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYŁKA2020-07-30 do dziś
2. ImionaANNA KAROLINA2020-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-07-30 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2020-07-30 do dziś
358 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-07-30 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-07-30 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2020-07-30 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-07-30 do dziś
785 EDUKACJA2020-07-30 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-07-30 do dziś
972 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2020-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.04.2020 okres OD 14.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów