BOOKSBOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000765775
Numer REGON: 381999468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/262474/20/720]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-09 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381999468 NIP 11329903132019-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKSBOX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STEFANA OKRZEI nr domu 24 nr lokalu 32 kod pocztowy 03-710 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2018 R., KANCELARIA ANETA SLEZAK W WARSZAWIE, REP. A NR 6040/2018.2019-01-09 do dziś
231.07.2019 R., REP. A NR 3080/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MAGDALENA GAŁWIACZEK, UCHYLENIE OBECNEJ UMOWY SPÓŁKI, ZASTĄPIENIE NOWĄ UMOWĄ SPÓŁKI2019-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARTACZ2019-01-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 ZŁOTYCH2019-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMPACT FUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3644034702019-10-08 do dziś
4. Numer KRS0000617105 2019-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁOTYCH2019-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego61000,00 ZŁ2019-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport145000,00 ZŁ2019-01-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2019-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2019-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŁUŻA2019-10-08 do dziś
2. ImionaDANIEL2019-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-10-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARTACZ2019-01-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2019-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2019-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-01-09 do dziś
282 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-01-09 do dziś
391 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK2019-01-09 do dziś
491 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW2019-01-09 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-01-09 do dziś
647 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-09 do dziś
758 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2019-01-09 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2019-01-09 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2019-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 05.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów