ENCORE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000765301
Numer REGON: 382216965
Numer NIP: 9592019244
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-04
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-06
Sygnatura akt[RDF/343436/21/528]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCORE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2019-01-04 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ZAGNAŃSKA nr domu 27 kod pocztowy 25-953 poczta KIELCE kraj POLSKA 2019-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.12.2018 R., REP. A 23175/2018, NOTARIUSZ MARIUSZ ŻELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, AL. IX WIEKÓW KIELC 6/13.2019-01-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMINDA2019-01-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2019-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100,00 ZŁ2019-01-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9 000,00 ZŁ2019-01-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9 000,00 ZŁ2019-01-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-01-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENCORE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3819653862019-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000761160 2019-01-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2019-01-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENCORE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3819653862019-01-04 do dziś
4. Numer KRS0000761160 2019-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2019-01-04 do dziś
246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2019-01-04 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-04 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
647 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
747 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
847 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
947 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2020 okres OD 04.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów