AQUA FORCE KEMPARA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000765178
Numer REGON: 382198196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-12-10
Sygnatura akt[RDF/271862/20/715]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2019-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUA FORCE KEMPARA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2019-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina DOBIEGNIEW miejscowość STARE OSIECZNO2019-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STARE OSIECZNO nr domu 5A kod pocztowy 66-520 poczta DOBIEGNIEW kraj POLSKA 2019-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.2018 R., NOTARIUSZ IZABELA MIERZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A 368/2018.2019-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPARA2019-01-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPARA2019-01-03 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ FILIP2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROLSKI2019-01-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ZBIGNIEW2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYBURZEC BROLSKA2019-01-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ZOFIA2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W MIENIU SPÓŁKI WYMAGA ŁĄCZNEGO WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMNIEJ TRZECH WSPÓLNIKÓW.2019-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPARA2019-01-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ADAM2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKEMPARA2019-01-03 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ FILIP2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROLSKI2019-01-03 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW ZBIGNIEW2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYBURZEC BROLSKA2019-01-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ZOFIA2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.01.2019 DO 31.12.20192020-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów