HEXELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000764994
Numer REGON: 382175841
Numer NIP: 1231420168
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-10-21
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/49712/21/502]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXELIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 5A nr lokalu 9 kod pocztowy 00-528 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-10-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@HEXELIS.PL2019-01-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HEXELIS.PL2019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.12.2018 R.2019-01-02 do dziś
201.10.2021R. ZMIANA PAR.3,5,62021-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2019-01-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MODEST2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2021-03-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2019-01-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA ANNA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 10 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 500,00 PLN2019-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2019-01-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ZOFIA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN2019-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2019-01-02 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW MODEST2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-01-02 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2019-01-02 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-01-02 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-01-02 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-02 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2019-01-02 do dziś
779 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-01-02 do dziś
886 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2019-01-02 do dziś
993 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-25 do dziś
2data złożenia 04.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-25 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów