A.ŁAPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000764893
Numer REGON: 382201768
Numer NIP: 5272877777
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-09-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/40919/21/872]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.ŁAPIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. RACŁAWICKA nr domu 114 kod pocztowy 02-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.12.20182019-01-03 do dziś
202.08.2021, REP. A NR 3976/2021, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KIERUZAL-RYDZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 1, § 5 UST. 2, § 6 UST. 1, § 7 PKT 2, § 112021-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2019-01-03 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2019-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKUL2021-09-14 do dziś
2. ImionaIZABELA2021-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 PLN2021-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 PLN2021-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 PLN2021-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKI2019-01-03 do dziś
2. ImionaADAM TADEUSZ2019-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2019-01-03 do dziś
246 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2019-01-03 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-01-03 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-03 do dziś
547 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-03 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
2data złożenia 11.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-10 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów