EXP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000764776
Numer REGON: 382162347
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301696/21/982]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. WODNA nr domu 41 kod pocztowy 90-046 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.12.2018R. NOTARIUSZ T. KRÓL Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI REP. A NR 5926/2018 - UMOWA SPÓŁKI2018-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK2018-12-31 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JANUSZ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4 600 ZŁ2018-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4 600 ZŁ2018-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4 600 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT KAMIL2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej150 ZŁ2018-12-31 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego150 ZŁ2018-12-31 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego150 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820331302018-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000762448 2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z JEGO ZASADMI REPREZENTACJI2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820331302018-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000762448 2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2018-12-31 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-12-31 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-12-31 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-12-31 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-12-31 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-31 do dziś
774 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-12-31 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2018-12-31 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
2data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów