HIBISCUS SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000764748
Numer REGON: 382161419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-27
Sygnatura akt[RDF/319978/21/157]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2018-12-31 do dziś
3. NazwaHIBISCUS SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA2018-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. KOPIEC nr domu 17 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116 LISTOPADA 2018 ROKU - PRZYJĘCIE STATUTU.2018-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZGODNIE Z § 57 STATUTU 1. OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADA: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU BĄDŹ DWAJ PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. 2. OŚWIADCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W UST. 1 SKŁADA SIĘ W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY. 3. OŚWIADCZENIE PISEMNE SKIEROWANE DO SPÓŁDZIELNI, A ZŁOŻONE W JEJ LOKALU ALBO JEDNEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB PEŁNOMOCNIKOWI, MAJĄ SKUTEK PRAWNY WZGLĘDEM SPÓŁDZIELNI.2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPORZEŻYŃSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaJACEK MACIEJ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISEK SZCZEŚNIAK2019-08-12 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCINKOWSKA2018-12-31 do dziś
2. ImionaWIOLETTA AGATA2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELĄG2018-12-31 do dziś
2. ImionaMARZENA EWA2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2018-12-31 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-31 do dziś
314 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2018-12-31 do dziś
438 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-12-31 do dziś
538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2018-12-31 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-12-31 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2018-12-31 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-12-31 do dziś
981 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-15 do dziś
2data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-15 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów