LABO PR FLOREK SZOŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000764664
Numer REGON: 382283364
Numer NIP: 5783135114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-06-21
Sygnatura akt[RDF/502281/23/598]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2019-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABO PR FLOREK SZOŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-05-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG2019-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ELBLĄG ulica UL. BROWARNA nr domu 86-87 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA 2019-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2018R.2019-01-10 do dziś
214.08.2020 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP.A NR 6604/2020 ZMIENIONO §11 A UMOWY.2020-09-17 do dziś
315.10.2021 R. NOTARIUSZ KAROLINA ADAM, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 3331/2021 - DODANO: §5 UST. 3; 08.03.2022 R. NOTARIUSZ KAROLINA ADAM, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, REP. A NR 647/2021 ZMIENIONO: §2, §5 UST.2 I 3, §6 UST. 1, §9.2022-05-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLOREK2022-05-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOŁOWSKI2022-05-05 do dziś
2. ImionaFILIP ANDRZEJ2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-05-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-05-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-05-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABO PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820391152022-05-05 do dziś
4. Numer KRS0000762703 2022-05-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-05-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2022-05-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego200,00 ZŁ2022-05-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego200,00 ZŁ2022-05-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-05-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2019-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE: 1) MARCIN FLOREK 2) FILIP ANDRZEJ SZOŁOWSKI Z KTÓRYCH KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI2022-05-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZOŁOWSKI2022-05-05 do dziś
2. ImionaFILIP ANDRZEJ2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLOREK2022-05-05 do dziś
2. ImionaMARCIN2022-05-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2019-01-10 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2019-01-10 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2019-01-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-01-10 do dziś
579 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2019-01-10 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2019-01-10 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-01-10 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2019-01-10 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2019-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2020 okres OD 10.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów