EXIM-TRADE FMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000764559
Numer REGON: 382046807
Numer NIP: 9522191558
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/20044/21/907]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 382046807 NIP 95221915582019-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXIM-TRADE FMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. SŁOTNA nr domu 24 kod pocztowy 04-859 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2018 R., REP. A NR 10737/2018, NOTARIUSZ JOANNA ŚLIZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2019-01-02 do dziś
215.02.2019 R., REP. A NR 267/2019, NOTARIUSZ GRAŻYNA CYLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 15 UST. 9 UMOWY, ZMIENIONO § 10 UST. 1 UMOWY2019-05-07 do dziś
313.11.2019 R., REP. A NR 2742/2019, NOTARIUSZ GRAŻYNA CYLIŃSKAM, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7, §12 ORAZ §13 UMOWY SPÓŁKI2019-12-21 do dziś
416.03.2021R. REP. A NR 789/2021 NOTARIUSZ GRAŻYNA CYLIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIEZMIENIONO PAR.16 UST.2 ORAZ PAR.7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2021-06-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2019-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2019-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA EXIM-TRADE FMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PODZIAŁU SPÓŁKI EXIM-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWYCH SPÓŁEK, TJ. SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ EXIM-TRADE FMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ EXIM-TRADE HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXIM-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI DZIELONEJ) Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXIM-TRADE FMCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ) Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI EXIM-TRADE HURT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ) Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE PODZIAŁU SPÓŁKI DZIELONEJ W TRYBIE ART. 529 PAR. 1 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXIM-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2019-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000587582 2019-01-02 do dziś
5. Numer REGON3630524412019-01-02 do dziś
6. Numer NIP95221411122019-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEŚNIK2019-03-06 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.750,00 ZŁOTYCH2019-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLEŚNIK2019-01-02 do dziś
2. ImionaADAM PIOTR2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-02 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-01-02 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2019-01-02 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2019-01-02 do dziś
564 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-01-02 do dziś
664 91 Z LEASING FINANSOWY2019-01-02 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-01-02 do dziś
864 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2019-01-02 do dziś
953 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2019-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
2OD 02.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów