EX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000764226
Numer REGON: 382155608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265410/20/49]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TEOFILA FIRLIKA nr domu 41 kod pocztowy 71-637 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 3 GRUDNIA 2018 R., REP. A NR 5879/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA KORZYNIEWSKA-BIEŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2018-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2020-09-29 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ2020-09-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, POSŁUGUJE SIĘ ON TYTUŁEM PREZESA ZARZĄDU I PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE PROKURENT, JEST ON UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNEJ (PROKURENT SAMOISTNY).2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2020-09-29 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2020-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2018-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-28 do dziś
21. NazwiskoWIŚNIEWSKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaPAULINA MARIKA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2018-12-28 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-12-28 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-12-28 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2018-12-28 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-12-28 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-12-28 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-12-28 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 28.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów