EX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000764214
Numer REGON: 382155459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-06-01
Sygnatura akt[RDF/295421/21/684]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. TEOFILA FIRLIKA nr domu 41 kod pocztowy 71-637 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13 GRUDNIA 2018 R. NOTARIUSZ KATARZYNA KORZYNIEWSKA-BIEŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 5884/2018.2018-12-28 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2019 R., REP. A NR 3924/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA KORZYNIEWSKA - BIEŃKO, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - DODANO: §10 UST.4 - ZMIENIONO: §3 UST.1 I UST.3, §6 UST.3, §7, §9 UST.12019-10-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2020 R., REP. A NR 3865/2020, NOTARIUSZ MAGDALENA MARECIK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, ZMIENIONO: §3 UST.1 I UST.3, §6 UST.3, §9 UST.1, §11 LIT.A), §13, USUNIĘTO §1 UST.42020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaDO KOŃCA 2025 ROKU2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2018-12-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJURKIEWICZ2019-10-15 do dziś
2. ImionaROBERT WOJCIECH2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-10-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-10-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-10-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-10-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-10-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2019-10-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100.000,00 ZŁ.2019-10-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-10-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100.000,00 ZŁ.2019-10-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2019-10-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3821556082020-10-05 do dziś
4. Numer KRS0000764226 2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWAŚNIEWSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaPATRYK2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-10-05 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-10-05 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KOMANDYTARIUSZ DZIAŁAJĄCY JAKO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEX WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2018-12-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-28 do dziś
21. NazwiskoWIŚNIEWSKA2018-12-28 do dziś
2. ImionaPAULINA MARIKA2018-12-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-12-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2018-12-28 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-12-28 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-12-28 do dziś
438 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2018-12-28 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-12-28 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-12-28 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-12-28 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-28 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 28.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 21.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów