EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000764169
Numer REGON: 356534088
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-01-19
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/30834/20/398]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 356534088 NIP 94519648512018-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica OS. OSIEDLE WOLFGANGA AMADEUSA MOZARTA nr domu 30 nr lokalu 15 kod pocztowy 31-232 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.12.2018R., REP. A NR 9370/2018 NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2018-12-31 do dziś
208.10.2019 R., REP. A NR 7743/2019, NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: § 3, § 102020-02-19 do dziś
316.10.2020R., REP. A NR 8470/2020 NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 5, § 6, § 11 UMOWY SPÓŁKI2020-11-09 do dziś
424.11.2020 R., NOTARIUSZ RYSZARD GOMÓŁKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9424/2020; ZMIANA: § 5 PKT 1, § 5 PKT 2, § 6 PKT 1, § 11 PKT 1 ORAZ § 11 PKT 32021-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-12-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleDNIA 11.12.2018R., WSPÓLNICY SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAMWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: EXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. UCHWAŁA ZAOSTAŁ ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA RYSZARDA GOMÓŁKĘ W KANCAELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, PRZY UL. GRABOWSKIEGO NR 5/1, REP. A NR 9366/20182018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA JAWNA2018-12-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-12-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000023193 2018-12-31 do dziś
00000231939 2018-12-31 do dziś
5. Numer REGON3565340882018-12-31 do dziś
6. Numer NIP94519648512018-12-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMER2018-12-31 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA HELENA2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej750.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego750.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego675.000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZYK2018-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-31 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej750.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego750.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego675.000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-31 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego75.000,00 ZŁ2021-01-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-01-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815278932018-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000751855 2018-12-31 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEXPACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815278932018-12-31 do dziś
4. Numer KRS0000751855 2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-31 do dziś
270 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-12-31 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-12-31 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
2data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów