LABO PRACOWNIA SCENOGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000763970
Numer REGON: 382162910
Numer NIP: 5242878909
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2024-02-28
Sygnatura akt[RDF/582635/24/828]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABO PRACOWNIA SCENOGRAFII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KACZOROWA nr domu 26B kod pocztowy 03-046 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-12-31 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBARTEK@LABOPRACOWNIA.PL2018-12-31 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.LABOPRACOWNIA.PL2018-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2018 R., REP. A NR 10717/2018, NOTARIUSZ KAROLINA PIETKIEWICZ-MURAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIŃSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2018-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2018-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT ZBIGNIEW2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2018-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIŃSKI2018-12-31 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMRÓZ2018-12-31 do dziś
2. ImionaROBERT ZBIGNIEW2018-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2018-12-31 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-12-31 do dziś
374 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2018-12-31 do dziś
490 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-12-31 do dziś
593 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2018-12-31 do dziś
618 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2018-12-31 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-12-31 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-31 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.12.2020 okres OD 07.09.2018 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
2data złożenia 29.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
3data złożenia 28.02.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-28 do dziś
4data złożenia 28.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.09.2018 DO 31.12.20192020-12-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-29 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-02-28 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów