INTEGRA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000763965
Numer REGON: 382131163
Numer NIP: 6112799069
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-21
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-02-13
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/1083/23/853]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2022-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. CHWASZCZYŃSKA nr domu 170D kod pocztowy 81-571 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2022-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2018 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA KORNAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 1/1, REP.A NR 2308/20182018-12-21 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2021 R., REP. A NR 11207/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY KATARZYNA RYŃSKA-CHYC, ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRZYSZTOFA WYSOCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W RUMI PRZY ULICY DĄBROWSKIEGO NUMER 115; ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2022-03-17 do dziś
3DNIA 26 KWIETNIA 2022 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY ŚWIDNICKIEJ 1/1 PRZED NOTARIUSZ MAŁGORZATĄ KORNAŚ (REPERTORIUM A NUMER 671/2022) ZMIENIONO: KOMPARYCJĘ, § 5 UST. 1, § 6 UST. 1 PKT 1 I 2, § 7 UST. 1, § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2022-08-31 do dziś
4DNIA 22 WRZEŚNIA 2022 R., REP. A NUMER 1352/2022, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KORNAŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO: § 112022-10-11 do dziś
522.09.2022 R., REP.A NR 1363/2022, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KORNAŚ, ZMIENIONO: KOMPARYCJĘ § 5 UST. 2, § 6 UST. 1 PKT 2, § 7 UST. 2 I UST. 4, § 8 UST. 1 I UST. 2 I § 16, UCHYLONO § 6 UST. 1 PKT 3, TEKST JEDNOLITY.2022-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818759442018-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000759374 2018-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTĘCZA2018-12-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ RYSZARD2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-12-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-12-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2018-12-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego60.100,00 ZŁ2022-10-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego80.000,00 ZŁ2018-12-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-21 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ2022-09-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-09-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI INTEGRA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁĘ ZGODNIE ZE SWOIM SPOSOBEM REPREZENTACJI.2018-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3818759442018-12-21 do dziś
4. Numer KRS0000759374 2018-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTĘCZA2022-08-29 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2022-08-29 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-08-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2022-08-29 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-12-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-12-21 do dziś
225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-12-21 do dziś
346 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2018-12-21 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-12-21 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-21 do dziś
677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-21 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-21 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-12-21 do dziś
946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-12-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2020 okres OD 12.12.2018 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
2data złożenia 27.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-27 do dziś
3data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.12.2018 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-27 do dziś
3OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.12.2018 DO 31.12.20192020-03-11 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212022-03-27 do dziś
3OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów