TALLINK BALTIC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000763741
Numer REGON: 382347360
Numer NIP: 1070043498
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/504131/23/234]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2019-01-17 do dziś
3. NazwaTALLINK BALTIC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE2019-01-17 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTALLINK BALTIC AKTSIASELTS (SPÓŁKA AKCYJNA) AKTSIASELTS2019-01-17 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMMERCIAL REGISTER 11240411 TARTU COUNTRY COURT REGISTRATION DEPARTMENT (WYDZIAŁ REJESTROWY SĄDU REJONOWEGO W TARTU)2019-01-17 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO ESTOŃSKIE2019-01-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-17 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2019-01-17 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 68 kod pocztowy 00-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-03-02 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj ESTONIA jednostka podziału terytorialnego HARJUMAA miejscowość TALLIN ulica SADAMA nr domu 5 nr lokalu 7 kod pocztowy 10111 poczta TALLIN 2019-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2019-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIIVEL2019-01-17 do dziś
2. ImionaTAAVI2019-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoTIIVEL2023-04-11 do dziś
2. ImionaTAAVI2023-04-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy150 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2019-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-01-17 do dziś
250 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2019-01-17 do dziś
352 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2019-01-17 do dziś
452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2019-01-17 do dziś
556 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-01-17 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.08.2022 okres OD 19.11.2018 DO 31.12.20192022-08-01 do dziś
2data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-01 do dziś
3data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
4data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Tbd2023-01-012023-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów