GSQ SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000763627
Numer REGON: 381842465
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-04-25
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2022-10-28
Sygnatura akt[RDF/455818/22/232]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-04-25 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381842465 NIP 95427991222019-04-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSQ SPÓŁKA AKCYJNA2019-04-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-04-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-04-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. OBROŃCÓW WESTERPLATTE nr domu 8 kod pocztowy 40-336 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-04-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@GODSAVEQUEENS.PL2021-11-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GODSAVEQUEENS.PL2021-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.11.2018R., REP. A NR 7839/2018, NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU, UL. 3 MAJA 192019-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-04-25 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2019-04-25 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-04-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002019-04-25 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2019-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2019-04-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii510002019-04-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-25 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2019-04-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii245002019-04-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-25 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2019-04-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii245002019-04-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-04-25 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-04-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-04-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2019-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOSZEK ŻUKOWSKA2019-04-25 do dziś
2. ImionaMONIKA JOANNA2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-04-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-04-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMADURA2019-04-25 do dziś
2. ImionaZYGMUNT WIESŁAW2019-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-04-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY2019-04-25 do dziś
214 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2019-04-25 do dziś
346 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2019-04-25 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 14.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3data złożenia 28.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 14.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów