BUDLOGIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000763558
Numer REGON: 381868950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-27
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-04-02
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3178/21/774]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3818689502018-12-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDLOGIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-04-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-04-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDLOGIKS@GMAIL.COM2018-12-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2018R. NOTARIUSZ ADRIANA MIŚKIEWICZ,KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NR 8077/2018 - AKT ZAŁOŻYCIELSKI.2018-12-27 do dziś
208.10.2020 R. - NOTARIUSZ SŁAWOMIR BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM „A” NUMER 14444/2020 - §1 UST.4.2021-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCHENKO2018-12-27 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2018-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2018-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBKO2018-12-27 do dziś
2. ImionaROMAN2018-12-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2018-12-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE I PODPISYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1)W PPRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI; 2) W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: -W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH-PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENTA, -W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH-PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-12-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCHENKO2018-12-27 do dziś
2. ImionaVLADYSLAV2018-12-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2018-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBKO2018-12-27 do dziś
2. ImionaROMAN2018-12-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2018-12-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2018-12-27 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2018-12-27 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2018-12-27 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-12-27 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-12-27 do dziś
645 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-27 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-27 do dziś
845 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-27 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów