INTEGRUM BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000763543
Numer REGON: 382088102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-08-10
Sygnatura akt[RDF/413383/22/492]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRUM BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. PRZYJAŹNI nr domu 16A kod pocztowy 53-030 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.12.2018R.2018-12-19 do dziś
231.01.2019R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ NR 39, LOK. 3, REP. A NR 1230/2019; UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE CAŁEJ UMOWY I NADANO JEJ NOWE BRZMIENUIE.2019-02-20 do dziś
327.01.2020R., NOTARIUSZ ANNA SZUMOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KOBIERZYCACH, UL. WROCŁAWSKA 24B LOK. 3, REP. A NR 452/2020 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ZASTĄPIONO NOWĄ.2020-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMOŃ2019-02-20 do dziś
2. ImionaADAM2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały920 (DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000,00 (CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2019-02-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego52100,00 ZŁ2020-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2020-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIMOŃ2019-02-20 do dziś
2. ImionaADAM2019-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-02-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOBOWSKI2020-01-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ZDZISŁAW2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA SAMOISTNA2020-01-31 do dziś
21. NazwiskoJAŁOCHA2021-04-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ ANDRZEJ2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI2021-04-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2018-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2020 okres OD 19.12.2018 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
3data złożenia 10.08.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.12.2018 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.12.2018 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów