INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000763330
Numer REGON: 382079741
Numer NIP: 5492453424
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-27
Sygnatura akt[RDF/410218/22/694]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2018-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTY ulica OS. NAD SOŁĄ nr domu 20 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2018-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.12.2018 R., NOTARIUSZ RENATA KUCZERA - NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REP. A NR 6238/20182018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0706913142018-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000157062 2018-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500,00 ZŁ2018-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRIM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2434230922018-12-18 do dziś
4. Numer KRS0000487715 2018-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYLĄG2019-12-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2019-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.10.2020 okres OD 18.12.2018 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
2data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-27 do dziś
3data złożenia 27.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2018 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2018 DO 31.12.20192020-10-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-27 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów