CSI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000763119
Numer REGON: 122668976
Numer NIP: 6772371515
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2019-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2022-06-08
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/16613/22/571]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2019-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 122668976 NIP 67723715152019-01-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSI SPÓŁKA AKCYJNA2019-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2019-01-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2019-01-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SOSNOWIECKA nr domu 89 kod pocztowy 31-345 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.10.2018, REPERTORIUM A NR 20278/2018, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KARMELICKA 36/32019-01-02 do dziś
214.02.2019 R. NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 1579/2019 - ZMIANA §6 UST.1 ORAZ DODANIE §6 UST.32019-05-14 do dziś
317.06.2020R., REP.A NR 8119/2020, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANIE § 29 UST 5 STATUTU SPÓŁKI2020-07-15 do dziś
425.10.2021, REPERTORIUM A NR 19212/2021, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE - ZMIENIONO § 23 UST. 2; DODANO § 4 PKT. 20-25; PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2021-11-25 do dziś
525.10.2021R., REP.A NR 19212/2021, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2021-12-20 do dziś
625.04.2022R., REP.A NR 7405/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY KAROLINA KOLEGOWICZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE, ZMIANA § 21 STATUTU SPÓŁKI2022-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2019-01-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2019-01-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2019-01-02 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ CSI B.MARZEC, B.MARZEC, A.ZASUCHA SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ CSI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 W ZW. Z ART. 562, ART. 563, A TAKŻE ART. 571 I 572 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UCHWAŁĄ NR 1 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 30.10.2018 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, OBJĘTĄ AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 20272/2018, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KARMELICKA 36/32019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCSI B.MARZEC, B.MARZEC, A.ZASUCHA SPÓŁKA JAWNA,2019-01-02 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2019-01-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000594609 2019-01-02 do dziś
5. Numer REGON1226689762019-01-02 do dziś
6. Numer NIP67723715152019-01-02 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego249667,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji2496672021-12-20 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2019-01-02 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego249667,00 ZŁ2021-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiSERIA A2019-01-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1300022019-05-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-01-02 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2019-05-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1196652021-12-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2019-05-14 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2019-01-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 3) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2019-01-02 do dziś
2. ImionaBOGDAN ALEKSANDER2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARZEC2019-01-02 do dziś
2. ImionaBEATA IWONA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZASUCHA2019-01-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZERA2019-01-02 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPŁODZIEŃ2019-01-02 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-01-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2019-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoJANOWIAK2019-01-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-02 do dziś
21. NazwiskoMAJERCZYK2019-01-02 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-02 do dziś
31. NazwiskoZASUCHA-SERWIN2022-06-08 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-01-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2019-01-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-01-02 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2019-01-02 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2019-01-02 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2019-01-02 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-01-02 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2019-01-02 do dziś
747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-01-02 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-01-02 do dziś
995 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2019-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
2data złożenia 19.06.2020 okres OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4data złożenia 26.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
2OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-25 do dziś
2OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-06-19 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów