HGIT LODZ DP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000763063
Numer REGON: 382073454
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-01-25
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/3757/23/343]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHGIT LODZ DP I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PRZYOKOPOWA nr domu 33 kod pocztowy 01-208 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2023-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.20182018-12-18 do dziś
211.02.2019, REP. A NR 1351/2019, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLONO DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE TEKSTEM JEDNOLITYM AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2019-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHGIT ŁÓDŹ LLC2019-03-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały62.623 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.131.150,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3131150,00 ZŁ2019-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2019-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUMIAN2022-06-03 do dziś
2. ImionaWOJCIECH ROMAN2022-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIZNEROWICZ2019-03-04 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2019-03-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-03-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2019-03-04 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-03-04 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-03-04 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-04 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-03-04 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-03-04 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-03-04 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-03-04 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.10.2020 okres OD 13.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.12.2018 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ2023-01-25 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU HGIT LODZ DP I SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PDC INDUSTRIAL CENTER 68 SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA MOCY UCHWAŁ: 1. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PDC INDUSTRIAL CENTER 68 SP. Z O.O. Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 R., REP. A NR 351/2023, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE BEATĘ WIŚNIEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM SUCHTA, BEATA WIŚNIEWSKA, BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY UL. SIENNEJ 39 W WARSZAWIE; 2. NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW HGIT LODZ DP I SP. Z O.O. Z DNIA 18 STYCZNIA 2023 R., REP. A NR 348/2023, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE BEATĘ WIŚNIEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA ADAM SUCHTA, BEATA WIŚNIEWSKA, BOGUMIŁA WIŚNIEWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA PRZY UL. SIENNEJ 39 W WARSZAWIE;, 18.01.2023, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW2023-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów