FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000762857
Numer REGON: 382042850
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-29
Sygnatura akt[RDF/512620/23/223]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2018-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. BRZESKA nr domu 116 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2018-12-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSEDBUD@SEDBUD.SIEDLCE.PL2018-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.10.2018 R.2018-12-14 do dziś
214.03.2022 R., REPERTORIUM A NR 1417/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ KRZANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WĘGROWIE, ZMIENIONO §4, §5 I §92022-04-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały25.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.573.000 ZŁOTYCH.2022-07-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIŃSKI2022-06-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-06-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2855800,00 ZŁ2022-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12845800,00 ZŁ2022-04-11 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIŃSKI2018-12-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROMIŃSKI2018-12-14 do dziś
2. ImionaJAN2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2018-12-14 do dziś
223 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2018-12-14 do dziś
323 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2018-12-14 do dziś
423 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2018-12-14 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-14 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-12-14 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-14 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-12-14 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
2data złożenia 09.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-09 do dziś
3data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-09 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów