ASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000762762
Numer REGON: 382042459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2020-09-25
Sygnatura akt[RDF/243647/20/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-12-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-12-14 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-14 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość KOMORÓW2018-12-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KOMORÓW ulica UL. BOLESŁAWA PRUSA nr domu 15 kod pocztowy 05-806 poczta KOMORÓW kraj POLSKA 2018-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.11.2018 R., REP. A NR 6085/2018, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA KARPOWICZA , KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2018-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2018-12-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIESŁAW2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-14 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2018-12-14 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469273472018-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000482133 2018-12-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002018-12-14 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego12500,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-12-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002018-12-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-12-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZAMI W SPÓŁCE SĄ: GRZEGORZ WIESŁAW PORĘBSKI ORAZ SPÓŁKA DZIAŁAJĄCA POD FIRMĄ ASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOMOROWIE. ZA ASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOMOROWIE DZIAŁA GRZEGORZ WIESŁAW PORĘBSKI - CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPORĘBSKI2018-12-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WIESŁAW2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaASTON NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469273472018-12-14 do dziś
4. Numer KRS0000482133 2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-14 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-12-14 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-14 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-14 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-14 do dziś
655 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-12-14 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-12-14 do dziś
866 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2018-12-14 do dziś
970 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.09.2020 okres OD 14.12.2018 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.12.2018 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów