INTELLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000762460
Numer REGON: 381874784
Numer NIP: 6482792585
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448865/22/532]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 381874784 NIP 64827925852018-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ZABRZE gmina ZABRZE miejscowość ZABRZE2018-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica UL. JÓZEFA KRASZEWSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 41-806 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2018-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2018 R. - REP.A. NR 7962/2018, NOTARIUSZ ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU2018-12-13 do dziś
230.09.2020 R., NOTARIUSZ ADRIANA GÓRZNY, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 7030/2020 - ZMIENIONO: §9, §11 UST.4, §16 UST.1, §17 UST.2, §22 UST.1, - UCHYLONO: §22 UST.3 UMOWY SPÓŁKI2020-10-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ2020-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPKO2018-12-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ2020-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEDLER2020-10-23 do dziś
2. ImionaDOMINIK WIKTOR2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ2020-10-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-10-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEDLER2020-10-23 do dziś
2. ImionaDOMINIK WIKTOR2020-10-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKI2018-12-13 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPKO2018-12-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JERZY2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-12-13 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-12-13 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
2data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.11.2018 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów