INSTYTUT ROZWOJU OPORZĄDZENIA TAKTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000762072
Numer REGON: 382032107
Numer NIP: 7432036959
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/437103/22/710]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT ROZWOJU OPORZĄDZENIA TAKTYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat LIDZBARSKI gmina ORNETA miejscowość ORNETA2018-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ORNETA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 19 kod pocztowy 11-130 poczta ORNETA kraj POLSKA 2020-05-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2018R., REP. A NR 1688/2018, NOTARIUSZ ANNA KOPROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE2018-12-13 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 01.08.2019 R., REP. A NR 3205/2019, NOTARIUSZ ANNA KOPROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ORNECIE; ZMIENIONO § 152019-08-12 do dziś
317.12.2021 R., REP. A NR 18144/2021, NOTARIUSZ PAWEŁ KURIATA, KANCELARIA NOTARIALNA W JELCZU - LASKOWICACH; ZMIENIONO: § 3 UST. 1, § 5 UST. 2-42022-07-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„REKORD HALE NAMIOTOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9318724462018-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000206907 2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.668.700,00 ZŁ2022-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1708700,00 ZŁ2022-07-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport110000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
21608700,00 ZŁ2022-07-08 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2019-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUTYRA2020-02-11 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOWALEWSKI2020-02-11 do dziś
2. ImionaPATRYK2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-02-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-12-13 do dziś
222 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-12-13 do dziś
332 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 27.09.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3data złożenia 26.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-26 do dziś
4data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-26 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów