CTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000762013
Numer REGON: 382035749
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/219090/20/251]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 4 kod pocztowy 81-035 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki115.11.2018 R. REPERTORIUM A NR 1030/2018, UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM PIOTREM RYŁKO KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI UL. 10 LUTEGO 27/12018-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRĘBIŃSKI2018-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800187412018-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000728630 2018-12-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE Z PRZYJĘTYM SPOSOBEM REPREZENTACJI W SPÓŁCE CTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCTC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3800187412018-12-13 do dziś
4. Numer KRS0000728630 2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2018-12-13 do dziś
222 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2018-12-13 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-12-13 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-12-13 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-13 do dziś
671 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 13.12.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów