BUDINŻ PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 22:49:14
Numer KRS: 0000761862
Numer REGON: 382000722
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-07-30
Sygnatura akt[RDF/320910/21/787]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDINŻ PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat RYBNICKI gmina JEJKOWICE miejscowość JEJKOWICE2018-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość JEJKOWICE ulica UL. NIEDOBCZYCKA nr domu 2 kod pocztowy 44-290 poczta JEJKOWICE kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.11.2018 R. - REP.A. NR 9677/2018, NOTARIUSZ BERNADETA BREISA, KANCELARIA NOTARIALNA W W RYBNIKU2018-12-11 do dziś
202.01.2019 R., NOTARIUSZ BERNADETA BREISA, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 12/2019 - ZMIENIONO: §6, §72019-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDINŻ PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815009902018-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000746769 2018-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRONT2018-12-11 do dziś
2. ImionaRAFAŁ KRZYSZTOF2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.605.000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.605.000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-05-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2018-12-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-11 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego1.605.000,00 ZŁ2019-05-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-05-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRONT2018-12-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA SYLWIA2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-11 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-12-11 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2018-12-11 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2018-12-11 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-11 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDINŻ PB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3815009902018-12-11 do dziś
4. Numer KRS0000746769 2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy123 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2018-12-11 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2018-12-11 do dziś
341 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-12-11 do dziś
442 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-12-11 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-12-11 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-12-11 do dziś
771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.09.2020 okres OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
2data złożenia 30.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.01.2019 DO 31.12.20192020-09-21 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów