BONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000761852
Numer REGON: 382026928
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-07
Sygnatura akt[RDF/344437/21/54]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONE BROTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość BARANOWO2018-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość BARANOWO ulica UL. PRZEMYSŁAWA nr domu 3 kod pocztowy 62-081 poczta BARANOWO kraj POLSKA 2018-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.12.2018 R.2018-12-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMAREK2018-12-13 do dziś
2. ImionaJĘDRZEJ KOSMA2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10200,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIERSKA2018-12-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6800,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-13 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRETES2018-12-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRETES2018-12-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIERSKA2018-12-13 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2018-12-13 do dziś
256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2018-12-13 do dziś
371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-12-13 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-12-13 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-12-13 do dziś
633 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-12-13 do dziś
774 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-12-13 do dziś
811 PRODUKCJA NAPOJÓW2018-12-13 do dziś
977 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
2data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów