BOVI POLSKA MACIEJ PAWŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000761847
Numer REGON: 311625417
Numer NIP: 6671683880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-07-12
Sygnatura akt[RDF/314570/21/869]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOVI POLSKA MACIEJ PAWŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość GUTOWO MAŁE2018-12-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GUTOWO MAŁE ulica UL. CENTRALNA nr domu 27 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2018-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 11.10.2018R., NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 13889/2018 AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2018R., NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 13971/2018 - ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ2018-12-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-12-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI BOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000225147, NIP 6671683880, REGON 311625417 W SPÓŁKĘ BOVI POLSKA MACIEJ PAWŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA GUTOWO MAŁE. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 11.10.2018R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI BOVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ BOVI POLSKA MACIEJ PAWŁOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REP. A NR 13884/2018, AKT NOTARIALNY, NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE.2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOVI, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-12-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000225147 2018-12-18 do dziś
5. Numer REGON3116254172018-12-18 do dziś
6. Numer NIP66716838802018-12-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2018-12-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2018-12-18 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2018-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2018-12-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2018-12-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2018-12-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-12-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2018-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2018-12-18 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2018-12-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-12-18 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-12-18 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-18 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-12-18 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-12-18 do dziś
645 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-12-18 do dziś
764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-12-18 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-12-18 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2018-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
2data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-26 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów