FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000761491
Numer REGON: 381988358
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503351/23/977]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina SOMONINO miejscowość EGIERTOWO2018-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość EGIERTOWO ulica UL. GDYŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 83-312 poczta EGIERTOWO kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114 LISTOPADA 2018R. NOTARIUSZ ANNA KUŻELEWSKA,KANCELARIA NOTARIALNA UL.MŚCIWOJA 9/8 81-361 GDYNIA,REPERTORIUM A NR 2027/20182018-12-07 do dziś
230.06.2020 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1291/2020, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KUŻELEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, - ZMIENIONO PAR. 7 UST. 4, - W PAR. 7 UST. 6 ZYSKAŁ OZNACZENIE UST. 7, W JEGO MIEJSCE DODANO UST. 6 W NOWYM BRZMIENIU, - ZMIENIONO PAR. 10 UST. 1 LIT. B, - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2020-09-18 do dziś
316.12.2022 R., REP. A NR 11148/2022, SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA ROBERTO LESZKOWSKIEGO  MARTĘ GRUCHAŁĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W KARTUZACH: - W PAR. 2 DODANO UST. 3, - W PAR. 6 UST. 1 DODANO PUNKTY OD S) DO AA) .2023-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZEWSKA2018-12-07 do dziś
2. ImionaKAMILA EWA2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00ZŁ2018-12-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00ZŁ2018-12-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00ZŁ2018-12-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2018-12-07 do dziś
2. ImionaDANIEL MATEUSZ2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-07 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00ZŁ2018-12-07 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00ZŁ2018-12-07 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00ZŁ2018-12-07 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-07 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816409452018-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000754179 2018-12-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTRYKUS2020-09-18 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.547.828,06 ZŁ2020-09-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.546.828,06 ZŁ2020-09-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-09-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST UPOWAŻNIONY KOMPLEMENTARIUSZ.2018-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ROMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3816409452018-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000754179 2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2018-12-07 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-07 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-12-07 do dziś
447 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-12-07 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-12-07 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-07 do dziś
723 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2018-12-07 do dziś
847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2023-01-17 do dziś
946 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2023-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów