GRUZ-PAK - R. WAŁASZEK, R. ZACHARSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000761465
Numer REGON: 382010212
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-05-03
Sygnatura akt[RDF/379054/22/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-12-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUZ-PAK - R. WAŁASZEK, R. ZACHARSKI SPÓŁKA JAWNA2018-12-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. KREDOWA nr domu 10 kod pocztowy 71-783 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W DNIU 4 GRUDNIA 2018 R.2018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁASZEK2018-12-11 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARSKI2018-12-11 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSPÓLNICY: - RADOSŁAW WAŁASZEK - SAMODZIELNIE. - RADOSŁAW ZACHARSKI - SAMODZIELNIE.2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁASZEK2018-12-11 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACHARSKI2018-12-11 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2018-12-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-12-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-12-11 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2018-12-11 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-12-11 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-12-11 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2018-12-11 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2018-12-11 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2018-12-11 do dziś
846 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2018-12-11 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-12-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-03 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów