BOTT AGRO SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000761381
Numer REGON: 382000188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-12-10
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-09-17
Sygnatura akt[RDF/330772/21/567]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-12-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOTT AGRO SPÓŁKA JAWNA2018-12-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-12-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZNO gmina LESZNO miejscowość LESZNO2018-12-10 do dziś
2. Adresmiejscowość LESZNO ulica UL. OBROŃCÓW LWOWA nr domu 12 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA 2018-12-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ALBUZ.PL2018-12-10 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ALBUZ.PL2018-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.11.2018R. 02.12.2018R. - ZMIENIONO §9, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2018-12-10 do dziś
218.12.2018R. - ZMIENIONO §7 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-12-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZWENS-BOTT2018-12-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTT2018-12-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-12-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-12-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ2018-12-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZWENS-BOTT2018-12-10 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOTT2018-12-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2018-12-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-12-10 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-12-10 do dziś
358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-12-10 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-12-10 do dziś
585 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-12-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów